MENÜ
Kandallórács, Légbevezető, Kéményajtó, Tetőjárda
Ha jót akar jó áron vállaszon minket!

KÉMÉNYAJTÓ BEÉPíTÉSÉRŐL!

A többször módosított 27/1996. BM rendelet szerint közvetlen élet- és tűzveszélynek minősül, ha egy kémény nem tisztítható, ellenőrizhető. Ilyen esetekben a kéményseprő kötelessége az elsőfokú építési hatóság, gázfűtés esetén pedig a gázszolgáltató értesítése. A gázszolgáltatója ilyenkor lezárja a gázt. Jó tudni, hogy ez történik akkor is, ha a gázkészüléket úgy szerelik fel, hogy a kéményajtó hozzáférhetetlenné válik. Az 1997. évi LXXVIII. tv, 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelete előírja, hogy milyen anyagra kell lecserélni a kéményajtót (rozsdamentes kéményajtó, Inox kéményajtó stb.) A MSZ szabvány szerint, csak ÉME és vagy CE jelöléssel ellátott kéményajtó építhető be.

Az égéstermék-elvezető berendezés telepítésénél, kivitelezésnél gondoskodni kell a megfelelő kezelhetőségről, karbantarthatósági, valamint a tűzvédelmi feltételekről. 

 

KÉRJEN TŐLÜNK AJÁNLATOT!

 

SZÉN-MONOXID BEÉPíTÉSÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLY!

A belügyminiszter
…/2013. (… …) BM rendelete
a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítéséhez szükséges szén-monoxid érzékelő berendezésekre (a továbbiakban: berendezés) terjed ki.
2. §
(1) A berendezésnek meg kell felelnie az 1. melléklet szerinti követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelés tekintetében az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet szerint építési terméknek minősülő berendezés esetében a termék teljesítménynyilatkozatában foglaltak irányadóak.
(3) Az
a) MSZ EN 50291 szabvány (Villamos gyártmányok szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben),
b) elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2004. december 15-i 2004/108/EK irányelv, és
c) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelv
rendelkezéseinek egyaránt megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékű védelmet nyújtó berendezést úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az e rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek.

KÉRJEN TŐLÜNK AJÁNLATOT!

 

 

Asztali nézet